การบริหารและการจัดการศึกษา

 

          โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปตามแผนภูมิการบริหารงาน โดยมีคณบดีเป็นผู้

บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อดำเนินกิจการและรับผิดชอบงานของคณะฯ ทั้งหมด ตำแหน่งคณบดีนั้นได้มาจากการ

สรรหาโดยคณาจารย์และข้าราชการระดับ 3ที่บรรจุเป็นข้าราชการ 1ปีขึ้นไป แล้วเสนอชื่อให้สถาบันแต่งตั้ง

ให้อยู่ในตำแหน่งวาระละ4ปีการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปในรูปขององค์กรมีคณะกรรมการ

ประจำคณะฯซึ่งประกอบด้วย คณบดี เป็นประธานกรรมการ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการ โดยตำ

แหน่ง และมีกรรมการ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำในคณะฯ เป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

 คณะกรรมการประจำคณะฯ มีอำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สถาบันฯ ดังนี้

 

          ο วางนโยบาย และแผนงานของคณะฯ เกี่ยวกับการให้การศึกษา วิจัย ให้บริการและส่งเสริม
          ο พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตร สำหรับคณะฯ เพื่อเสนอต่อสถาบันฯ
          ο วางระเบียบและข้อบังคับของคณะฯ
          ο พิจารณาเสนอ เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการของคณาจารย์ ในคณะฯ ต่อสภาสถาบันฯ
          ο จัดการและควบคุม การวัดผลประเมินผล การศึกษาของคณะฯ
          ο ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่คณะบดี
          ο ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
 
             ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีตำแหน่งรองคณบดี 6 ตำแหน่งคือ 1.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3.) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 4.) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
5.) รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ 6.) รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการคณะฯ การทำงานอยู่ในลักษณะ
ของทีมงาน ซึ่งคณบดีได้มอบหมายงานเฉพาะด้านที่เห็นสมควรให้ดำเนินการและรับผิดชอบ สำหรับงานในส่วน
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ภาควิชาฯ ต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ที่จะให้ความรู้และพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาค
วิชาฯ ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ และแต่งตั้งโดยสภา
สถาบันฯ ปัจจุบันคณะฯ ประกอบด้วยภาควิชาฯ 9 ภาควิชาฯ คือ
 
          ο ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
          ο ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          ο ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
          ο ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
          ο ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
          ο ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          ο ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
          ο ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
          ο ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
 
          นอกจากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังประกอบด้วยสำนักงานคณบดีทำหน้าที่ด้านธุรการและงานบริการ
ด้านต่างๆ อาทิ งานคลังและพัสดุงานวิชาการงานนโยบายและแผน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการบริการต่างๆ ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านการจัดการศึกษา
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 สาย คือสาย วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ม.6) ประกอบด้วย 10 สาขา คือ
 
          ο สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          ο สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          ο สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          ο สาขาวิศวกรรมการผลิต
          ο สาขาวิศวกรรมเคมี
          ο สาขาวิศวกรรมโยธา
          ο สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          ο สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
          ο สาขาวิศวกรรมวัสดุ
          ο สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
 
            สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสายอุตสาหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี2ปีสำหรับภาคเช้าและหลักสูตร 3 ปี
 สำหรับภาคค่ำรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) 3สาขาวิชาคือ
 
          ο สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          ο สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          ο สาขาวิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj