คณะผู้บริหาร

012

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  Assoc. Prof. Udomkiat Nontakaew, Ph.D

  Dean, Faculty of Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  Asst. Prof. Piyorose Promdirek, Ph.D.

  Associate Dean for Academic Affairs

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล

  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

  Assoc. Prof. Krisada  Asawarungsaengkul, Ph.D.

  Associate Dean for Academic Quality Management

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากิจการส่วนงาน

  Assoc. Prof. Kittichai  Thanasupsin, Ph.D., P.E.

  Associate Dean for Planning and Development

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  Asst. Prof. Petch Jearanaisilawong, Ph.D.

  Associate Dean for Administrative Affairs

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  Asst. Prof. Thaksin Sangsuwan, D.Eng.

  Associate Dean for Student Affairs

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

  Temsiri Sapsaman, Ph.D.

  Associate Dean for Research and Innovation

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

  Asst. Prof. Pornsak Srisungsitthisunti, Ph.D.

  Associate Dean for Information Technology

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

  Asst. Prof. Warapoj Meethom, Ph.D.

  Assistant Dean for Quality Assurance

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

  Assoc. Prof. Naphol Yoobanpot, D.Eng.

  Assistant Dean for Special Affairs

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  อาจารย์ ดร.อมรพันธุ์  พันธุ์โอภาส

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์

  Amornphun  Phunopas, Ph.D.

  Assistant Dean for Robotic Technology

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  โรจน์หิรัญสกุล

  ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์

  Asst. Prof. Tanaporn  Rojhirunsakool, Ph.D.

  Director of Center for International Engineering Programs

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  นาง สุดา ภูผา

  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

  Mrs. Suda Phupha

  Head of Dean's Office

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

  Asst. Prof. Nophadon Wiwatcharagoses, Ph.D., P.E.

  Head, Department of Electrical and Computer Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

  Asst. Prof. Boonchai  Watjatrakul, Ph.D.

  Head, Department of Mechanical and Aerospace Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

  Asst. Prof. Pipitanon Poonsawat

  Head, Department of Production Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WChE2014

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

  Asst. Prof. Karn Panasuppamassadu, Ph.D.

  Head, Department of Chemical Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WCE2014

 

 

  อาจารย์ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Uthairith Rochanavibhata

  Head, Department of Civil Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WIE2014

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัช เผือกสามัญ

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  Asst. Prof. Chayathach Phuaksaman, Ph.D.

  Head, Department of Industrial Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

  Asst. Prof. Kittichai Fakpan, D.Eng.

  Head, Department of Material and Production Technology Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

  Assoc. Prof. Jirasak Chanwutitum, Ph.D.

  Head, Department of Instrumentation and Electronics Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

  Asst. Prof. Theerasak  Srimitrungroj

  Head, Department of Materials Handling and Logistics Engineering

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj