งานบริหารและธุรการ

 


 

หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

 ประกาศ มจพ.

 คำสั่ง มจพ.

 ระเบียบ มจพ.

 ข้อบังคับ มจพ.

 พรบ. มจพ.

 มติ อ.ก.ม.

 ข้อมูลอื่นๆ

 แบบฟอร์มต่างๆ

 

หน่วยสารบรรณ

 

แจ้งเวียนกฏหมายอนุบัญญัติของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มต่างๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj