รายชื่อภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

     

 • วิศวกรรมสื่อสาร
 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     

 • วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAuE)
 • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE)

 • วิศวกรรมเคมี

     

 • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

     

 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • วิศวกรรมเครื่องกล

 • วิศวกรรมโยธา

     

 • วิศวกรรมอุตสาหการ

     

 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม

 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 

รายชื่อหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเอกสารหลักสูตร(สามารถกดดาวน์โหลดได้)

 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj