อัตราค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี


 

ก. นักศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
ข. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคการศึกษาละ 21,500 บาท
ค. นักศึกษาสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
ง. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
จ. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ ***80,000 บาท
***อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดดูประกาศภายหลัง
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj