โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2561: Winter School Program

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน คือ นางสาวอรวรรณ พันนานนท์ นางสาวพิชญ์สินี หอมทวี และนางสาวสุกัญญา ปฐมภัควันต์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2561: Winter School Program โดยได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการในด้าน Intelligent Systems and AI Technology ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไต้หวัน และได้ศึกษาข้อมูลต่างๆจากอาจารย์ชาวไต้หวัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj