ต้อนรับผู้แทนจาก KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Dr. Yasuyuki Shimada, lecturer, Department of Control and Information Systems Engineering ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.นพรัตน์ สีม่วง ผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์  ผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้ พาผู้เชี่ยวชาญเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj