ต้อนรับผู้แทนจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

1. Prof. Dr. Aketagawa Masato, Lecturer, Department of Mechanical Engineering

2. Prof. Dr. Yukawa Takashi, Lecturer, Department of Information and Management Systems Engineering

3. Assoc. Prof. Dr. Hitoshi Haga, Lecturer, Department of Electrical, Electronics and Information Engineering

4. Mr. Suchai Pongpakpien, Director of Thailand Office (Liaison Office for Educational Partnership)

ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้ พากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj