โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D’s TCAS Fair ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร Dek-D’s TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการแนะแนวทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรายละเอียดของสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในคณะ และสาขาที่ต้องการเรียนในอนาคตได้อย่างไม่ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.นพรัตน์ สีม่วง ผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะอื่นๆ ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนมากและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

กองกิจการนักศึกษา และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj