โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน คือ

1. นายนฤเบศร พราหมณ์ฤทธิ์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

2. นายตนุภัทร อักษรพรหม     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

3. นายตรีธวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

4. นายทิชชานนท์ ดวงดี          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5. นายวีรภัทร     บุญเพ็ง       ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไต้หวัน และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไต้หวันคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj