โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน คือ นางสาวปาณิสรา แสงสอาด, นางสาวพุทธชาติ ยิ้มสิงห์, นางสาวสุภัสสร ปริญญากิจ, และนายปรเมศวร์ คำแหง จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 โดยตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวมาเลเซีย และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวมาเลเซียคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj