โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMUTNB Engineering Summer Program 2018

                   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2561 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMUTNB Engineering Summer Program 2018 ซึ่งมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 คน โดยเป็นนักศึกษาจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน นักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmariñas ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจาก Multimedia University ประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 คน

                   ในระหว่างช่วงเวลาของการจัดโครงการ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมายทั้งด้านวิชาการและการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ทางด้าน Innovative Engineering Design, Digital Manufacturing, และ Robot and Automation Control อีกทั้งยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม นักศึกษาชาวต่างชาติได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาพ/ประสานงาน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj