โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2560: Winter School Program

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน คือ นายพีรวิชช์  ศิริอุดมรัตน์ นายธัช โรจนมณเฑียร  นายรักชาติ สกุลวิวัฒน์ นางสาวปาริฉัตต์ เลิศพนมทอง จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และนางสาวจีระวรรณ ฉันทสิทธิกุลชัย จากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2560: Winter School Program โดยได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการในด้าน Intelligent Systems ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไต้หวัน และได้ศึกษาข้อมูลต่างๆจากอาจารย์ชาวไต้หวัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj