โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม CommTECH Integrated Initiative 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 2 คน คือ นายสินเมธ  มีเฉลา และนายธนสรร  ประสงค์กิจ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม CommTECH Integrated Initiative 2017 ณ lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อ "Socio Engineering - Knitting Engineering with Social Approach" ซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับสังคม อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภาษา การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร และการพัฒนาทักษะในการทำงานกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj