การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 14/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14/2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการกองงาน มจพ. ปราจีนบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารจาก มจพ. ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 21 คน โดยในการประชุมสัญจรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราจีนบุรี และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

เพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปราจีนบุรี อีกทั้ง ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงอาคาร ซึ่งคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 455,400 บาท เพื่อปรับปรุงอาคาร บริเวณดาดฟ้า ซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคาร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ปาริชาติ อุตส่าห์พานิช : ข่าว

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ และ พัชรี เกตุนิล : ภาพ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj