ต้อนรับผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

          เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน คือ

         1. Prof. Wen-Nung Lie, Vice Dean, College of Engineering, Chair and Professor, Department of Electrical Engineering

         2. Prof. Ren-Song Ko, Associate Professor, Department of Computer Science and Information Engineering

         3. Prof. Jui-Chiu (Rachel) Chiang, Associate Professor, Department of Electrical Engineering

         4. Prof. Chinh-Ying (Eileen) Yang, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering 

         5. Mr. Shih Ming Chang, Graduate Student, Department of Electrical Engineering

         6. Mrs. Yvonne Wu, Staff, Division of International Affairs, College of Engineering

ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต อาจารย์ทักษิณ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ และ ผศ.ดร.พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน อีกทั้งผู้แทนจาก National Chung Cheng University ยังถือโอกาสในครั้งนี้นำเสนอข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Winter School และ Summer Internship พร้อมด้วยข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซี่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj