ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 กลุ่มบุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดี กรมยุโรป พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 10 ท่าน ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าฟังการบรรยายเรื่อง “การใช้นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0” ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้จึงถือโอกาสอันดี นำกลุ่มบุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้เข้าชมห้องปฏิบัติการ Smart Industrial Automation Lab ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.พิสิษฐ์  ลิ่วธนกุล และ อาจารย์พิสิษฐ์ อิทธิยาวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รวมถึงนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj