ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น.-10.00 น. ณ ห้องประชุม 328 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรจากกองแผนงาน ได้เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากิจการส่วนงาน ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากส่วนงาน ตลอดจนทำความเข้าใจกับส่วนงานในการร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

ปาริชาติ อุตส่าห์พานิช : ข่าว

พรพิมล เรืองปราชญ์ : ภาพ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj