คณะวิศวฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ รอบปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายนอกและภายใน จำนวน 5 ท่านเข้าตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย 1.อาจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย กรรมการจาก มจพ. 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี ผ่องอักษร กรรมการจาก มจพ. 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาลินี อาจารีย์ กรรมการจาก มจพ. 5.นางจิตติมา สุวรัตน์ กรรมการและเลขานุการจาก มจพ. โดยในวันแรก เป็นการร่วประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการตอบทุกข้อซักถามจากผู้แทนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนงานวิชาการ การสัมภาษณ์ 6 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทราบถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคณะสู่ความเป็นสากล ส่วนในวันสุดท้าย คณะกรรมการชุดเดิมทั้ง 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมการผลิต อาคาร 81 ชั้นล่าง และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 89 ชั้น 5 รวมถึงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และร่วมพุดคุยซักถามอย่างเป็นกันเอง กับกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในคณะ จากนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน และรับฟังข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมภายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป โดยการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81

พุทธาภรณ์ วิทวัสสำราญกุล : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj