ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP)

          เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 คณะผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP) ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนไทยอเมริกัน รุ่นที่ 2 ที่เติบโตในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าฟังการบรรยายเรื่อง การใช้นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้จึงถือโอกาสอันดี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เข้าชมห้องปฏิบัติการ Smart Industrial Automation Lab ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และชมรมหุ่นยนต์ Invigorating Robot Activity Project โดยมี ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาจารย์พิสิษฐ์  อิทธิยาวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาไทยร่วมให้การต้อนรับ แนะนำข้อมูลเป็นอย่างดี

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj