ต้อนรับผู้แทนจาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 Dr. Omihito Matsushita, professor, Department of Global Information and management และ Mr. Rikichi Izumiya, Director, International Program Office ผู้แทนจาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ดร.ยืนยง นิลสยาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj