โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย University of Southern Denmark ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June – July 2017)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน คือ นายสิริภพ  อยู่ยงชื่น  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย University of Southern Denmark ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June – July 2017) โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ University of Southern Denmark ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวเดนิช และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของราชอาณาจักรเดนมาร์กอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj