โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June – July 2017)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน คือ นายภูริภัทร พันธุ์เภา      นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ พร้อมด้วย นายคามิน กำแพงแก้ว  นางสาวอารียา ตรีจันทร์ทอง  และนางสาวณัฎฐธิดา คงวิริยะกิจ  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June – July 2017) โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไต้หวัน และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไต้หวันคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj