โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology  ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 3 คน คือ นายนิธิกร เอกฉาย นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ   นายคุณัญญา  เหลือประเสริฐ และนายพัชรวัฒน์ วัฒนะเลิศฤทธิ์ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College และ Okinawa College ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj