โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน คือ นายกันตวัฒน์  กาญจนโยธิน จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 โดยตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวมาเลเซีย และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวมาเลเซียคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj