โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

          ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกงานในบรรยากาศสากล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ซึ่งทางคณะฯสนับสนุนทุนเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ในการเดินทางไปประเทศที่นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าฝึกงาน โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 คน ดังนี้

          1. นายพงศ์พัทธ์  รัชรินทร์  ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต เดินทางไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560

         

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj