มจพ.ร่วมรัฐ จัดแถลงก้าวหน้า พาเกษตรสู่ START UP รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนิงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ภ าคเกษตรกรรม เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานขอ งภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรรมไทย โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรดั้งเดิมไปสู่สินค้าเกษตรสมั ยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อเตรียมพร้อมการก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตรอย่างมืออาชีพ โดยภายในงาน มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมนำผลิตภัณฑ์ภาคเกษ ตรมาจัดแสดงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ START UP ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้สนับส นุน โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซนทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.-16.00น. ที่ผ่าน

IMG 3482     IMG 3530    IMG 3403

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj