ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาสผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหุ่นยนต์และนวัตกรรมพร้อมคณะนักศึกษาชมรม iRAP ROBOTจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห นือ ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและรับโล่เกียรติคุ ณการแสดงขีดความสามารถหุ่นยนต์กู้ภัยทางทห าร ในงานนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 4 สถาบัน ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนวัตกรรมหุ่นยนต์ประเภทสำรวจตรวจจับวัต ถุระเบิดฝังใต้ดิน 2.มหาวิทยาลัยมหิดล จากนวัตกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยเพื่อการเก็บวัตถุระเบิด 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จากนวัตกรรมหุ่นยนต์ประเภทสำรวจพื้นราบเน้น การใช้งานจริง 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ หนือ จากนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับโลก 7 สมัย เข้ารับโล่เกียรติคุณจากพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธี ซึ่งงานจัดขึ้น ณ สโมสรทหารทหารบก ถนนวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.- 14.00น. ที่ผ่านมา ซาบซึ้ง!! ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรในคณะ จำนวน 7 ท่าน ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน โดยมีลายชื่อ ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1.รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก 2.รศ.ศราวุฒิ คลี่สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ผศ.ดร.วิรัตน์ จอมขวา ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ สำนักงานคณบดี 1.คุณกรรณิกา ทันตศุภารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าหน่วยงานคลังและพัสดุ 2.คุณสมลักษณ์ จิวัธยากูล นักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานบริการวิชาการ 3.คุณกุลณิฐฐา ยอดสิงห์ธนกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.- 18.30 น. ณ ลานหน้าห้องสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สกู๊ปพิเศษ ภูมิใจ ไทยทำ ภูมิใจ วิศวกรรม มจพ.ผลิต !!! แม้งานนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร จะเสร็จสิ้นลงไปแล้ว แต่ภารกิจของคณะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรง คุณค่าแก่ประเทศชาติ ยังคงมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง อาจารย์กิตติศักดิ์ แพรบัว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห นือ หนึ่งในผู้ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการและผู้นำเสนอผลง าน “โครงการระบบชาร์ตแบ็ตเตอรี่ไร้สายสำหรับอุปก รณ์พกพาขนาดเล็กทางด้านการทหาร” ได้ให้สัมภาษณ์ ขณะที่กำลังจัดบู๊ทแสดงผลงานในช่วงสายของวั นพุธที่ผ่านมา โดยให้สัมภาณ์ว่า “โครงการนี้มีหัวหน้าโครงการคือ ท่าน รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เลิศวิริยะประภา ซึ่งระบบชาร์ตแบ็ตเตอรี่แบบไร้สายเป็นโครงการ ที่โชว์ศักยภาพการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในกอ งทัพ โดยจัดทำต่อเนื่องจากปีที่แล้ว อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับงานวิทยุสื่อสารทหาร ซึ่งขณะนี้ยังเป็นช่วงการทดสอบอยู่ จะใช้เวลาในการผลิตจริงประมาณ 18 เดือน” อาจารย์กิตติศักดิ์ ได้กล่าวอีกว่า “การทำงานของอุปกรณ์จะใช้วิธีการส่งสนามแม่เ หล็กไปยังตัวอุปกรณ์ตั้งรับ ซึ่งเป็นการส่งพลังงานแบบไร้สาย โดยอุปกรณ์ตั้งรับจะมีหน้าที่รับพลังงานอย่างดี จุดประสงค์หลักที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อประยุ กต์ระบบไวเรสชาร์ตให้เข้ากับแบ็ตเตอรี่ของวิทยุ สื่อสารทหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องต่อสายไฟให้ลำบาก ในอนาคตอาจมีการดีไซน์รูปแบบให้ทันสมัย เช่น สามารถกันน้ำได้และกันฝุ่นได้” ผศ.ดร.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้ให้สัมภาษณ์ต่อจากอาจารย์กิตติศักดิ์ ถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้และกล่าวถึ งผลงานที่นำมาเสนอว่า “งานนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานการอุ ดมศึกษา(สกอ.) และสำนักวิจัยและพัฒนาทหารบก” ซึ่งผลงานนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2559 คือ การผลิตปืนซุ่มยิง.338 ราปัวแม็กนั่ม มีรัศมีทำการประมาณ 1.50 กิโลเมตร โดยทุกชิ้นส่วนผลิตและออกแบบด้วยคนไทย ซึ่งในอนาคตจะนำต้นแบบดีไซน์ที่เขียนไว้ มอบให้กับกองทัพบก ลองนำไปผลิตด้วยเครื่องมือทีดีพริ้นติ้ง ปัจจุบันเครื่องจักรกลที่มีอยู่ในคณะวิศวกรรมศาส ตร์ เป็นตัวผลิตผลงานทุกๆชิ้นส่วน เมื่อได้ผลงานตามที่ต้องการ ก็จะนำไปเสนอและขอคำแนะนำจากหน่วยผู้ใช้จ ริง หลังจากได้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่นอยากให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย น้ำหนักเบา ทางผู้ผลิตคือ มจพ.ก็จะนำคำแนะนำมาปรับปรุง ผศ.ดร.ณรงค์เดช ได้กล่าวอีกว่า “ลักษณะปืนที่ผลิตมีความคล้ายคลึงกับปืนคัสตอม ที่ใช้แข่งขันในสนามกีฬา ต้องมีการวัดความสูงและน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน เพื่อนำกลับมาดีไซน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนเบื้องต้น จะต้องทำตัวโมเดลต้นแบบที่มีการออกแบบให้เห มาะสมกับผู้ใช้งานจริง จากนั้นจึงนำไปผลิต และนำเสนอแก่กองทัพ ผศ.ดร.ณรงค์เดช ได้กล่าวในตอนท้ายว่า “โครงการการผลิตปืนซุ่มยิง.338 ด้วยฝีมือคนไทยทั้งหมดนี้ ได้แนวคิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่อยากเห็นคนไทยพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง ทางการทหารโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติให้มาก ซึ่งนี้เองจึงเป็นที่มาของการทำโครงการการผลิต ปืนที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยทุกชิ้นส่วน 100 เปอร์เซ็นต์” นี่แหละ ที่เขาพูดกันว่า คนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ

 

           

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj