ต้อนรับผู้แทนจาก Multimedia University ประเทศมาเลเซีย และ De La Salle University –Dasmariñas ประเทศฟิลิปปินส์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มผู้แทนจากประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ คือ

Multimedia University, Malaysia

1. Assoc. Prof. Dr. Lim Way Soong, Deputy Dean, Faculty of Engineering and Technology

De La Salle University – Dasmariñas, Philippines

1. Jose Rizaldy A. De Armas, Dean, College of Engineering, Architecture and Technology

2. Conrado Monzon, Associate Dean

3. Ma. estrella natalie Pineda, Chair, Engineering Department

4. Scissel Naing, Chair, Architecture Department

ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรม Invigorating Robot Activity Project (iRAP) ซี่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

พรพิมล เรืองปราชญ์, ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj