วิศวฯ จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” ภายใต้วิชา Entrepreneurship and Innovation for Engineer ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนา และ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จำกัด

(มหาชน) บรรยายพิเศษ “เข้าใจ StartUp ทำไมต้อง StartUp”

2. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน)

บรรยายพิเศษ “Key Components for StartUp”

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช อยู่ชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายพิเศษ “StartUp จากนักวิชาการสู่การประกอบการธุรกิจ”

4. คุณสรลักษณ์ น้อยท่าช้าง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

บรรยายพิเศษ “StartUp ด้วยงานวิจัย”

ทั้งนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

         

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj