คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

          ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Metallurgy Conference, TIMETC10) ภายใต้หัวข้อ  “Innovation Through Industrial Creation” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในระดับนานาชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านโลหะ อาทิเช่น กรรมวิธีการผลิตทางโลหะ วิศวกรรมพื้นผิว โครงสร้างและสมบัติของโลหะ หรือนวัตกรรมอื่น ๆ  ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้โลหะเป็นหลัก และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทั้งในทางด้านวิชาการหรือทางเทคนิคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายทางโลหวิทยาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูล์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj