มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ

บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด บริษัทผลิตหุ่นยนต์ “ดินสอ”

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนงานวิชาการและงานด้านการวิจัย สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถทำการค้นคว้าการวิจัย และให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ โครงการแรกหลังการลงนามความร่วมมือเป็นโครงการ “วิจัยและพัฒนาชุดล้อหุ่นยนต์เพื่อขับเคลื่อนขึ้นลง STEP โดยเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอที่ผลิตโดยบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จํากัด ที่ใช้งานในบ้านแบบ indoor บริเวณพื้นราบอยู่แล้ว ซึ่งพัฒนาต่อยอดให้หุ่นยนต์ดินสอสามารถขยายขอบเขตพื้นที่การทํางานของหุ่นยนต์โดยการวิจัยและพัฒนาชุดล้อหุ่นยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนขึ้นลง STEP และเคลื่อนที่ขึ้นและลงพื้นที่ต่างระดับที่มีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตรได้

นอกจากนี้ ยังได้หารือในความร่วมมืออื่นๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการอาบน้ำ เปลี่ยนผ้าอ้อม และสามารถแจ้งเตือนอาการสำลักของผู้สูงอายุได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการหุ่นยนต์ให้นำไปใช้ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการต่อไป

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj