ต้อนรับผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน

          เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน คือ

1. Prof. Wen-Nung Lie, Chair and Professor, Department of Electrical Engineering

2. Prof. Jing-Cherng Tsai, Chair and Professor, Department of Chemical Engineering

3. Prof. Yong-Song Chen, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering

4. Prof. Yao-Ting Huang, Associate Professor, Department of Computer Science and 

   Information Engineering

5. Mr. Woraphrut Kornmaneesang, Master Student in Advanced Manufacturing Systems

ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์, ดร.สุกฤตา ปริปุรณะ และ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน อีกทั้งผู้แทนจาก National Chung Cheng University ยังถือโอกาสในครั้งนี้นำเสนอข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Summer Internship ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซี่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj