โครงการอบรมเทคนิคการสอนด้วยวิธี Active Learning

          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนด้วยวิธี Active Learning โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คือ ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายเกี่ยวกับการสอนด้วยวิธี Active Learning ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้แนะแนวและตอบคำถาม โดยเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับและเห็นผลสัมฤทธิ์ในหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงาน

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj