เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) จัดงานเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) พ.ศ. 2560 “Smart Farmers Go Marketable SMEs” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

          ในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการจำนวน 10 หน่วยงาน ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “Smart Farmers Go Marketable SMEs” ผู้ร่วมเสวนามีดังนี้

(จากภาพเรียงซ้ายไปขวา)

1. คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร พิธีกรดำเนินรายการ

2. นางยุพา อินทราเวช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

3. นายเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม SME เกษตร

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4. นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

5. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. นางสาววิลาสินี กิตะพาณิชย์ (ผู้ประกอบการ) กรรมการผู้จัดการ ไร่รื่นรมย์

8. นายพีรดนย์ ไชยมี (ผู้ประกอบการ) เจ้าของกิจการ ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษ Smart Think/

    ระบบปลูกผักอัจฉริยะ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ โดยได้ดำเนินโครงการภายใต้หน่วยงานสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

          โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2560 “Smart Farmers Go Marketable SMEs” เปลี่ยนเกษตรกรธรรมดา...ให้เป็นเกษตรกรนักธุรกิจ SMEs เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินเกษตร และปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรไทยทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตรทั้งที่มีอยู่ปัจจุบันและผู้ประกอบการใหม่  (Start up) ให้เข้มแข็งขึ้น โดยการดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา การนำงานวิจัย/นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ

          กิจกรรมในโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการธุรกิจ บ่มเพาะการจัดทำแผนธุรกิจ 1 แผนธุรกิจต่อกิจการ  สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ

การ ทดสอบตลาด และสรุปผลการดำเนินงานความสำเร็จ รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์  ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj