โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 1 week program (Sakura Science Scholarship)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คือ นายนพดล  พัดชื่น จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน คือ นายภุมมิฑล  ไชยเชิดเกียรติ และนายธนพงศ์  รัชเศรษฐ์กุล จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 1 week program (Sakura Science Scholarship) โดยได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ณ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government – Monbukagakusho: MEXT Scholarship) โดยการเดินทางในครั้งนี้มี ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินทางไปเพื่อดูแลและติดตามความคืบหน้าของนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการฯ นักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj