คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการ SUT Startup Camp#7

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการ SUT Startup Camp#7 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          โครงการ SUT Startup Camp#7 เป็นโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศในมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง Tech-based Startups ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้ส่งทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการสร้างโมเดลธุรกิจจากอาจารย์และโค้ชมืออาชีพ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลปรากฎว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ - OASIC Belt : Safety Innovation

              Idea โดย ทีมงานนักศึกษาสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

              Pitched โดย นายเชาว์วัฒน์ ทองศรีเกตุ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายมารุตพงษ์ จันตะเภา  นายอนันตชัย ลาสองชั้น และนายวราวุธ ทองทึก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - TruckZy : Application ช่วยการขนส่งผลผลิตเกษตรกร

              Idea โดย ทีมงานนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

              Pitched โดยนางสาววรรณวิภา บุญพิเศษ นายกิติศักดิ์ สุขมา และนายศุภวิชญ์ นาคยศนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

                                                    

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - Auto Part : Application ช่วยแต่งรถยนต์

              Idea โดย ทีมงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

              Pitched โดย นายนราศักดิ์ จันทบูรณ์ นายวรรณชัย บำเพ็ญพงษ์ และนายภูวดล ถิ่นทัพไทย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 1. รางวัลชมเชย - Ball Thai Ticket : Application จองตั๋วฟุตบอลไทย 

              Idea และ Pitched โดย นาย ชยกร ชยวาณิชกุล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม       อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายวิทย์พงศ์ สุภาภรณ์ประดับ นายธัญพิสิษฐ์ เที่ยงโยธา และ        นายณัฐการ  สมวงค์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 1. รางวัลชมเชย - Take me home : Application ช่วยเหลือสุนัขจรจัด 

              Idea และ Pitched โดย นางสาว จิราวรรณ ยังวิวัฒน์ และนางสาว มุกริน แก้วสนิท นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายธณวิชย์ แสงจันทรา นางสาวรมธีรา แวดเวียง และนางสาวเพ็ญพิมล มงคงวัลย์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

              โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล  พิมาพันธุ์ศรี               คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลตลา วรรณปะเข              คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง                        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์              คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 5. อาจารย์บีสุดา ดาวเรือง                                      คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 6. อาจารย์นิติการ นาคเจือทอง                                คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา  ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj