วิศวฯ จัดโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์

(YB STEM RoboticsCamp by KMUTNB)

          สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้จัดโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (YB STEM RoboticsCamp by KMUTNB) ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการทางวิศวกรรม พัฒนาทักษะทางความคิด การนำเสนอ ฝึกการทำงานเป็นทีม และบูรณาการความรู้ทักษะ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ STEM โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ อาจารย์วิสุทธิ์ องค์คุณารักษ์นายปรัชญ์ ใจกว้าง และนักศึกษาชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งวิศวกรรมศาสตร์และทีม RoboAC

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.   สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ และการดำเนินโครงการได้ผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งคณาจารย์ และนักเรียนโยธินบูรณะ ได้ให้การตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี  ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj