โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน คือ นายธนพงศ์  เสนาชัย นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา น.ส.ภัณฑิรา  นฤพันธาวาทย์, น.ส.อภิลักษณ์ รัตนมณี และ น.ส.ณัฐวดี   สุทธิธรรมรักษ์  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งนายธนพงศ์  เสนาชัย และ น.ส.ภัณฑิรา  นฤพันธาวาทย์  ได้เดินทางไปฝึกงานระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2559 ส่วนน.ส.อภิลักษณ์ รัตนมณี และ น.ส.ณัฐวดี  สุทธิธรรมรักษ์ ได้เดินทางไปฝึกงานระหว่าง 29 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2559 โดยตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวมาเลเซีย และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวมาเลเซียคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj