ต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาจาก Mapua Institute of Technology and Engineering Education ประเทศฟิลิปปินส์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการบิน – อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติต้อนรับคณาจารย์ จำนวน 4  คน พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Mapua Institute of Technology and Engineering Education ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 15 คน เพื่อมาศึกษาดูงานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการบิน – อวกาศ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยเป็นอย่างดี อีกทั้งได้พากลุ่มผู้แทนและนักศึกษาเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมได้รับการบรรยายข้อมูลความรู้โดยอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชา

สาวิตรี  วิบูลชัยชีพ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj