โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

          ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกงานในบรรยากาศสากล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ซึ่งทางคณะฯสนับสนุนเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ในการเดินทางไปประเทศที่นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าฝึกงาน โดยในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้

           1. นายอาคมินทร์  ทองสุข  ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต เดินทางไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2559

          2. นายชัยบูรณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เดินทางไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัย University of Applied Science Upper Austria ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2559

          3. นายสงกรานต์ วงษ์ศิลาทัย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เดินทางไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัย Universitat Maiz ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj