โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung First University of Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน คือ น.ส.วรวรรณ  ดวงมะวงศ์  น.ส.ธนวรรณ  สงฆ์โนนเหล็ก และ น.ส.พรลภัส  สุขศรี นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung First University of Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ National Kaohsiung First University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไต้หวัน และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไต้หวันคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj