โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology  ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 2 คน คือ นายกฤติน จันทร์เพชร  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และ นายธนัช  อัศวนัดดา  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ KOSEN, Institute of National Colleges of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj