ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจาก Eindhoven University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก Eindhoven University of Technology คือ Prof. Dr. Rene Janssen พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 28 คน ได้เดินทางมาที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในงานวิจัยระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งทางผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษายังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) โดยมีนักศึกษาของทางภาคฯเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นที่สนใจกันเป็นอย่างมาก

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี : สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj