×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2559/ac59-0627-01
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2559/ac59-0627-01

วิศวฯ จัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์

และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รุ่นที่ 1)

          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รุ่นที่ 1) ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 20 ท่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาทางด้านกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่ง ให้กับครูผู้สอนได้มีประสบการณ์ในการสอน ให้เกิดประสิทธิผล โดยการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM ซึ่งต้องอาศัยสื่อกลางและเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แลระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวมาเป็นตัวเชื่อมโยง

เนื้อหาในการฝึกอบรมฯ จะเป็นการแนะนำการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัด รวมถึงจะสอดแทรกเนื้อหาด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์จำพวกหุ่นยนต์ การสร้างอุปกรณ์ต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อให้ครูผู้เข้าอบรม ได้เห็นภาพรวมในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ

1. กลุ่มสาระวิชาด้านวิทยาศาสตร์มีกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการวัดและสังเกตการณ์ของอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลกายภาพต่างๆ

2. กลุ่มสาระวิชาด้านเทคโนโลยีมีการนำเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวมาประยุกต์โดยใช้โปรแกรมเพื่อประมวลผล บันทึกและจัดการกับข้อมูลที่วัดได้

3. กลุ่มสาระวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับกระบวนการลำดับความคิดในการออกแบบที่เป็นระบบโดยพิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุหรือความเป็นไปได้ของระบบที่ได้ออกแบบไว้

4. กลุ่มสาระวิชาด้านคณิตศาสตร์จะเป็นกระบวนการที่ใช้พิสูจน์ยืนยันข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับทฤษฎีว่ามีผลสอดคล้องกันหรือไม่และเพราะเหตุใด

จากขั้นตอนและเนื้อหาของการอบรมต่างๆ คณะทำงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชื่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เป็นผู้ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงทีมงานนักศึกษาของภาควิชาฯ   ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในระหว่างช่วงการฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาและบูรณาการด้านการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้รู้จักการถ่ายทอดความรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความตระหนักถึงเรื่องการบริการวิชาการและจิตอาสา ต่อไป

สราวุฒิ สืบแย้ม : ภาพ / ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ : ข่าว

 

{gallery}activity/year2559/ac59-0627-01{/gallery}

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj