โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 and 3 months program

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คือ นายสินเมธ  มีเฉลา จากภาควิชาวิศกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 คือ นายสุพิพัฒน์  เอี่ยมศรีลา จากภาควิชาวิศกรรมการผลิต พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน คือ นายประพันธ์  คล้ายฤทธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 and 3 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน และ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2559 และ 10 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj