ต้อนรับผู้แทนจาก National Chung ChengUniversity ประเทศไต้หวัน

          เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 กลุ่มผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน คือ Prof. Wen-Nung Lie, Prof. Chun-Ping Jen, Prof. Wen-Chien Lee, Prof. Hsiang-Chen Wang, Prof. Yuan-Kang Wu, Prof. Chen-Kuo Chiang และMrs. Yvonne Wu ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และ ดร.สุวิมล  วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อีกทั้ง ผศ.ดร. ทวิวรรณ กังสดาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน และผู้แทนจาก National Chung Cheng University ยังถือโอกาสในครั้งนี้นำเสนอข้อมูลทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจพร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้น ซี่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj