ต้อนรับ Dr. Stuart Holmes จาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 Dr. Stuart Holmes, Senior Lecturer of School of Chemical Engineering and Analytical Science ผู้แทนจาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือถึงโครงการ 2+2 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา  ผศ.ดร.ปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ และ ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมให้การต้อนรับและเจรจาถึงรายละเอียดต่างๆ ของความเป็นไปได้ในโครงการ 2+2 และพาเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการของทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี อีกทั้ง Dr. Stuart Holmes ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนะแนวเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของ The University of Manchester พร้อมตอบข้อซักถามจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj