ต้อนรับผู้แทนจาก FH Aachen University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 Prof. Dr. –Ing. Peter Dahmann, Dean of Faculty of Aerospace Engineering ผู้แทนจาก FH Aachen University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วยผู้ติดตาม ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตร และการเรียนการสอนของสาขาอวกาศกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา และ ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj