ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น 

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ผู้แทนจาก The University of Tokyo คือ Prof. Dr. Shinichi Nakasuka ผู้แทนจาก Asian Institute of Technology คือ Dr. Shinichi Nakamura พร้อมด้วยผู้แทนจาก Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) คือ Mr. Masanobu Tsuji จากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และติดตามความคืบหน้าของโครงการ “KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา” ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา, ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณและ ดร.พงศธร สายสุจริต ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล ตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังถือโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ นำเสนอข้อมูลโครงการฯที่น่าสนใจด้วย

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj